Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Lý thuyết và bài tập

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/85060Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Lý thuyết và bài tập

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/85060