Đa tạp tích phân và dáng điệu tiệm cận nghiệm của một số lớp phương trình tiến hoá

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8507Đa tạp tích phân và dáng điệu tiệm cận nghiệm của một số lớp phương trình tiến hoá

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8507