Giáo trình cơ sở lý thuyết, phương pháp phân tích phổ phát xạ nguyên tử : dùng cho sinh viên cao học hóa phân tích

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/85187Giáo trình cơ sở lý thuyết, phương pháp phân tích phổ phát xạ nguyên tử : dùng cho sinh viên cao học hóa phân tích

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/85187