Hoá lí : Dùng cho sinh viên các trường Đại học Tổng hợp và Sư phạm. Tập 1

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/85220Hoá lí : Dùng cho sinh viên các trường Đại học Tổng hợp và Sư phạm. Tập 1

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/85220