Nghệ thuật dùng thế và mối quan hệ lực - Thế - Thời - Mưu trong nghệ thuật đánh giặc giữ nước Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/85468Nghệ thuật dùng thế và mối quan hệ lực - Thế - Thời - Mưu trong nghệ thuật đánh giặc giữ nước Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/85468