Lịch sử khai phá và bảo vệ chủ quyền vùng đất Châu Đốc thời Nguyễn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/85558Lịch sử khai phá và bảo vệ chủ quyền vùng đất Châu Đốc thời Nguyễn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/85558