Tôn giáo và văn hóa: Lý thuyết cơ bản và giải pháp định hướng khai thác các giá trị văn hóa tôn giáo phục vụ phát triển xã hội Việt Nam hiện tại

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/85638Tôn giáo và văn hóa: Lý thuyết cơ bản và giải pháp định hướng khai thác các giá trị văn hóa tôn giáo phục vụ phát triển xã hội Việt Nam hiện tại

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/85638