Lý thuyết đối dịch Hán - Việt

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/86075Lý thuyết đối dịch Hán - Việt

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/86075