Cơ chế hành chính "một cửa" trong lĩnh vực quản lý đất đai ở huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8611Cơ chế hành chính "một cửa" trong lĩnh vực quản lý đất đai ở huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8611