Thành ngữ đồng nghĩa tiếng Việt

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/86119Thành ngữ đồng nghĩa tiếng Việt

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/86119