Đánh giá thực trạng và đề xuất định hướng sử dụng đất huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên đến năm 2020

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8620Đánh giá thực trạng và đề xuất định hướng sử dụng đất huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên đến năm 2020

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8620