Tính toán phổ dao động của D-Glucose bằng phương pháp DFT

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8656Tính toán phổ dao động của D-Glucose bằng phương pháp DFT

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8656