Tình hình thư viện thế giới, thư viện Việt Nam và một số đề xuất thay đổi để phát triển

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/86646Tình hình thư viện thế giới, thư viện Việt Nam và một số đề xuất thay đổi để phát triển

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/86646