Thực hiện pháp luật về quyền bào chữa và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp trong tố tụng hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/86771Thực hiện pháp luật về quyền bào chữa và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp trong tố tụng hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/86771