Quản lý vốn đầu tư xây dựng công trình từ ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Giang

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/86845Quản lý vốn đầu tư xây dựng công trình từ ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Giang

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/86845