Xây dựng hệ thống bài tập và hướng dẫn giải bài tập Vật lý chương "Dòng điện xoay chiều" lớp 12 nhằm phát huy tính tích cực, năng lực sáng tạo của học sinh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8709Xây dựng hệ thống bài tập và hướng dẫn giải bài tập Vật lý chương "Dòng điện xoay chiều" lớp 12 nhằm phát huy tính tích cực, năng lực sáng tạo của học sinh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8709