Quản lý nhiễu truyền thông D2D trong mạng thông tin di động 5G

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/88264Quản lý nhiễu truyền thông D2D trong mạng thông tin di động 5G

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/88264