Giáo trình quản lý di sản văn hóa với phát triển du lịch (Giáo trình dành cho sinh viên đại học và cao đẳng các trường văn hóa - nghệ thuật)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/88273Giáo trình quản lý di sản văn hóa với phát triển du lịch (Giáo trình dành cho sinh viên đại học và cao đẳng các trường văn hóa - nghệ thuật)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/88273