Nghiên cứu xây dựng mô hình ứng dụng GIS trong quy hoạch sử dụng đất cấp huyện

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/88552Nghiên cứu xây dựng mô hình ứng dụng GIS trong quy hoạch sử dụng đất cấp huyện

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/88552