Nghiên cứu thực trạng và đề xuất điều chỉnh phương án quy hoạch sử đụng đất đến năm 2020 nhằm sử dụng bền vững tài nguyên đất huyện Hoành Bồ tỉnh Quảng Ninh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/88606Nghiên cứu thực trạng và đề xuất điều chỉnh phương án quy hoạch sử đụng đất đến năm 2020 nhằm sử dụng bền vững tài nguyên đất huyện Hoành Bồ tỉnh Quảng Ninh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/88606