Nghiên cứu triển khai và đánh giá hiệu năng của các giải pháp networking nâng cao cho hệ thống ảo hoá sử dụng OpenStack

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/88669Nghiên cứu triển khai và đánh giá hiệu năng của các giải pháp networking nâng cao cho hệ thống ảo hoá sử dụng OpenStack

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/88669