Giám sát tài chính các doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu ở Bộ Xây dựng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/88671Giám sát tài chính các doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu ở Bộ Xây dựng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/88671