Xây dựng hệ thống chính trị Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả - Nghiên cứu trường hợp huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/88694Xây dựng hệ thống chính trị Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả - Nghiên cứu trường hợp huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/88694