Nghiên cứu ứng dụng GIS và phương pháp phân tích đa chỉ tiêu AHP trong định giá đất ở đô thị (thử nghiệm tại thị trấn Quốc Oai, thành phố Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/88703Nghiên cứu ứng dụng GIS và phương pháp phân tích đa chỉ tiêu AHP trong định giá đất ở đô thị (thử nghiệm tại thị trấn Quốc Oai, thành phố Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/88703