Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận Kiến An, thành phố Hải Phòng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/88710Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận Kiến An, thành phố Hải Phòng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/88710