Nghiên cứu nhận dạng các cực vị thế đối với giá đất ở đô thị tại quận Cầu Giấy theo tiếp cận vị thế - chất lượng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/88762Nghiên cứu nhận dạng các cực vị thế đối với giá đất ở đô thị tại quận Cầu Giấy theo tiếp cận vị thế - chất lượng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/88762