Xu hướng quản trị nguồn nhân lực dựa trên năng lực tại các doanh nghiệp Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/88932Xu hướng quản trị nguồn nhân lực dựa trên năng lực tại các doanh nghiệp Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/88932