Nghiên cứu mô hình chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch nông nghiệp tại làng Bưởi Tân Triều huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/88936Nghiên cứu mô hình chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch nông nghiệp tại làng Bưởi Tân Triều huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/88936