Đánh giá tài nguyên địa mạo phục vụ phát triển du lịch cụm đảo Trà Bản - Quan Lạn huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/89162Đánh giá tài nguyên địa mạo phục vụ phát triển du lịch cụm đảo Trà Bản - Quan Lạn huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/89162