Một số thuật toán Runge-Kutta với bước lưới thay đổi giải một lớp phương trình vi phân đại số

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/89187Một số thuật toán Runge-Kutta với bước lưới thay đổi giải một lớp phương trình vi phân đại số

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/89187