Đánh giá ảnh hưởng tới sinh kế cộng đồng dân cư địa phương của dự án thủy điện NAM THEUN 2, LÀO

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/89190Đánh giá ảnh hưởng tới sinh kế cộng đồng dân cư địa phương của dự án thủy điện NAM THEUN 2, LÀO

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/89190