Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống lưới khống chế tọa độ phục vụ công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/89247Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống lưới khống chế tọa độ phục vụ công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/89247