Nghiên cứu quá trình thủy phân tinh bột bởi Mucoraceae trong sản xuất rượu truyền thống Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/89255Nghiên cứu quá trình thủy phân tinh bột bởi Mucoraceae trong sản xuất rượu truyền thống Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/89255