Nghiên cứu mô hình doanh nghiệp trong các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam và đề xuất áp dụng cho Đại học Quốc gia Hà Nội (Báo cáo tổng kết, kết quả thực hiện đề tài KH&Cn cấp Đại học Quốc gia Hà Nội)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/89320Nghiên cứu mô hình doanh nghiệp trong các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam và đề xuất áp dụng cho Đại học Quốc gia Hà Nội (Báo cáo tổng kết, kết quả thực hiện đề tài KH&Cn cấp Đại học Quốc gia Hà Nội)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/89320