Môi trường trầm tích Holocen tại lỗ khoan HP1 Dương Kinh, Hải Phòng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/89334Môi trường trầm tích Holocen tại lỗ khoan HP1 Dương Kinh, Hải Phòng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/89334