Đặc điểm cấu trúc địa chất trong Miocen muộn khu vực bể Phú Khánh thềm lục địa Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/89375Đặc điểm cấu trúc địa chất trong Miocen muộn khu vực bể Phú Khánh thềm lục địa Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/89375