Tổ chức quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ tại Bệnh viện K

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/89532Tổ chức quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ tại Bệnh viện K

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/89532