Hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định về hoạt động Văn phòng tại Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ (thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/89544Hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định về hoạt động Văn phòng tại Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ (thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/89544