Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập thực tiễn “Cơ sở của nhiệt động lực học” nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trung học phổ thông

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/89570Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập thực tiễn “Cơ sở của nhiệt động lực học” nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trung học phổ thông

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/89570