Phát huy tính tích cực cho học sinh qua dạy học chủ đề phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng - hình học 11 cơ bản

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/89571Phát huy tính tích cực cho học sinh qua dạy học chủ đề phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng - hình học 11 cơ bản

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/89571