Quản lý đào tạo tại Trường Đại học Điện lực theo tiếp cận CDIO

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/89573Quản lý đào tạo tại Trường Đại học Điện lực theo tiếp cận CDIO

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/89573