Quản trị hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi tại Trường Trung học phổ thông Khoa học Giáo dục, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/89591Quản trị hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi tại Trường Trung học phổ thông Khoa học Giáo dục, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/89591