Dạy học giải quyết vấn đề trong chủ đề Nguyên hàm -- Tích phân ở lớp 12

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/89593Dạy học giải quyết vấn đề trong chủ đề Nguyên hàm -- Tích phân ở lớp 12

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/89593