Cơ sở Cấu tạo chất: Hóa học đại cương 1

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/90720Cơ sở Cấu tạo chất: Hóa học đại cương 1

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/90720