Nghiên cứu điều chế, khảo sát cấu trúc, hoạt tính quang xúc tác của bột titan đioxit khích thước nano từ chất đầu TiCl4 và amin

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9085Nghiên cứu điều chế, khảo sát cấu trúc, hoạt tính quang xúc tác của bột titan đioxit khích thước nano từ chất đầu TiCl4 và amin

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9085