Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhùng, Văn Đồng-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Phương-
dc.date.accessioned2016-05-04T02:49:26Z-
dc.date.available2016-05-04T02:49:26Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationNguyễn, T. P. (2011). Khối lượng neutrino trong mô hình 331 với neutrino phân cực phải. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
dc.identifier.degreecode604401-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9095-
dc.description.abstractTổng quan về mô hình chuẩn và vật lý neutrino. Trình bầy các tương tác chính : Tương tác điện từ , tương tác yếu và tương tác mạnh của các hạt trong mô hình chuẩn. Trên cơ sở đó, chỉ ra được cách khớp thực nghiệm của các tham số trong phần tương tác điện yếu của mô hình. Đồng thời chỉ ra một số nhược điểm của mô hình chuẩn. Nghiên cứu về mô hình 331 phân cực phải: sắp xếp các hạt, các boson chuẩn, tương tác Yukawa, sự vi phạm số lepton. Trình bầy cách khắc phục các khó khăn gặp phải của phổ khối lượng của neutrino trong mô hình 331 phân cực phải bằng cách đưa thêm vào lục tuyến S. Từ đó chỉ ra điều kiện để ma trận khối lượng trộn của các neutrino phân cực trái và neutrino phân cực phải thỏa mãn cơ chế See-saw. Tìm hiểu về thế Higgs và xét cực tiểu thế của trị trung bình chân không để tìm ra hệ thức của các trị trung bình chân không, đánh giá điều kiện cực tiểu thế là phù hợp để ma trận khối lượng trộn có dạng ma trận khối lượng trộn của cơ chế Seesaw.en_US
dc.language.isovien_US
dc.subjectVật lý lý thuyếten_US
dc.subjectNeutrinoen_US
dc.subjectVật lý toánen_US
dc.titleKhối lượng neutrino trong mô hình 331 với neutrino phân cực phảien_US
dc.typeThesisen_US
dc.identifier.lic530.1 NG-P 2011 / 01050000377-
dc.description.degreeLuận văn chuyên ngành Vật lý lý thuyết và vật lý toán-
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên-
Appears in Collections:Luận văn - Luận án tóm tắt (LIC)


 • 01050000377.pdf
  • Size : 160,37 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorPhùng, Văn Đồng-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Phương-
  dc.date.accessioned2016-05-04T02:49:26Z-
  dc.date.available2016-05-04T02:49:26Z-
  dc.date.issued2011-
  dc.identifier.citationNguyễn, T. P. (2011). Khối lượng neutrino trong mô hình 331 với neutrino phân cực phải. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
  dc.identifier.degreecode604401-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9095-
  dc.description.abstractTổng quan về mô hình chuẩn và vật lý neutrino. Trình bầy các tương tác chính : Tương tác điện từ , tương tác yếu và tương tác mạnh của các hạt trong mô hình chuẩn. Trên cơ sở đó, chỉ ra được cách khớp thực nghiệm của các tham số trong phần tương tác điện yếu của mô hình. Đồng thời chỉ ra một số nhược điểm của mô hình chuẩn. Nghiên cứu về mô hình 331 phân cực phải: sắp xếp các hạt, các boson chuẩn, tương tác Yukawa, sự vi phạm số lepton. Trình bầy cách khắc phục các khó khăn gặp phải của phổ khối lượng của neutrino trong mô hình 331 phân cực phải bằng cách đưa thêm vào lục tuyến S. Từ đó chỉ ra điều kiện để ma trận khối lượng trộn của các neutrino phân cực trái và neutrino phân cực phải thỏa mãn cơ chế See-saw. Tìm hiểu về thế Higgs và xét cực tiểu thế của trị trung bình chân không để tìm ra hệ thức của các trị trung bình chân không, đánh giá điều kiện cực tiểu thế là phù hợp để ma trận khối lượng trộn có dạng ma trận khối lượng trộn của cơ chế Seesaw.en_US
  dc.language.isovien_US
  dc.subjectVật lý lý thuyếten_US
  dc.subjectNeutrinoen_US
  dc.subjectVật lý toánen_US
  dc.titleKhối lượng neutrino trong mô hình 331 với neutrino phân cực phảien_US
  dc.typeThesisen_US
  dc.identifier.lic530.1 NG-P 2011 / 01050000377-
  dc.description.degreeLuận văn chuyên ngành Vật lý lý thuyết và vật lý toán-
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên-
  Appears in Collections:Luận văn - Luận án tóm tắt (LIC)


 • 01050000377.pdf
  • Size : 160,37 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :