Bộ luật tố tụng dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Sách tái bản)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/91689Bộ luật tố tụng dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Sách tái bản)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/91689