Định lý điểm bất động trong không gian metric nón và ứng dụng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9204Định lý điểm bất động trong không gian metric nón và ứng dụng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9204