Về phép biến đổi Fourier phân và ứng dụng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9211Về phép biến đổi Fourier phân và ứng dụng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9211