Nghiên cứu quy trình tách chiết và tinh chế mangostin trong vỏ quả măng cụt Garcinia mangostana L. làm thuỗc hỗ trợ điều trị ung thư

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9239Nghiên cứu quy trình tách chiết và tinh chế mangostin trong vỏ quả măng cụt Garcinia mangostana L. làm thuỗc hỗ trợ điều trị ung thư

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9239